اطلاعیه وب سایت مجتمع فنی مهد پردا پژوهان

وب سایت مجتمع فنی مهد پردا پژوهان در دست بازسازی می باشد. در حال حاضر برخی از بخش های این وب سایت قابل دسترسی نمی باشد. لطفا جهت بازدید از وب سایت مجتمع فنی مهد پردا پژوهان در آینده نزدیک مجددا مراجعه نمایید.